1. Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg fra www.essentially.no til forbrukere.

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i betingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i nettbutikken foran disse betingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger er: Essentially AS, Organisasjonsnummer: 9998052580,
Besøksadresse Nils Lauritssøns vei 34, 0870 Oslo, support@essentially.no, telefonnummer: +4794287846, og blir i det følgende benevnt som vi eller oss.
Kjøper er: Den person som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt som du, deg, din eller ditt.

3. Varens art
Våre produkter er matvarer laget til hver enkelt kundes bestilling. Varene er helt ferske og har begrenset holdbarhet (tre dager, forutsatt ubrutt kjølekjede).

4. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, www.essentially.no, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale gis i nettbutikken før bestilling er foretatt.

5. Avtaleinngåelse
Din bestilling er bindende nå bestillingen er registrert på vår server (datamaskin) og når bestillingen er utført minimum tre dager før den valgte leverings- eller hentedag. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi tilstreber å gi deg så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet eller produktets innsatsfaktorer (råvarer) er utsolgt.

6. Avbestilling av ordre
Du kan avbestille din ordre inntil tre dager før den valgte leverings- eller hentedag. Slik avbestilling skal gjøres skriftlilg til support@essentially.no. Vi godtar ikke avbestillinger og refunderer ikke ordre som avbestilles senere enn tre dager før den avtalte leverings- eller hentedag. Vi kan velge å beregne avbestillingsgegyr.

7. Ordrebekreftelse
Når vi har mottatt og registrert din bestilling, bekrefter vi ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg på e-post. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bes du umiddelbart ta kontakt med oss. På grunn av varens art, kan vi ikke ta hensyn til melding om manglende samsvar dersom slik melding mottas av oss mindre enn 3 dager før avtalt leverings- eller hentedag.

8. Betaling
Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss, eller på det tidspunktet hvor du selv henter varen hos oss. Vi reserverer kjøpesummen på kredittkort eller debetkort ved bestillingen. Ved betaling med kredittkort, kommer lov om kredittkjøp m.m. til anvendelse.

Dersom du er eksisterende abonnementskunde og vi ikke lykkes med å reservere beløpet ved leveransen din, sender vi likevel ut leveransen og du vil motta faktura for leveringen. Vi tar forbehold om kredittsjekk og eventuelle utestående fordringer hos den enkelte kunde.

Betalingstransaksjonen utføres automatisk. Det er kun PayEx som har tilgang til kortinformasjonen din, ingen kortinformasjon lagres på vår server (datamaskin). PayEx er en profesjonell tilbyder av betalingsløsninger og er sertifisert av VISA og MasterCard, en såkalt PCI-godkjenning (PCI = Payment Card Industry). PCI-godkjenningen oppnås når man tilfredsstiller meget høye krav til system- og nettverkssikkerhet, har kontinuerlig overvåkning og en meget streng sikkerhetspolicy.

9. Levering m.v
Leveringen til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt du har valgt og som vi har bekreftet ved bestilling i nettbutikken. Varen blir levert i papirposer med kjøleelementer og har blitt kjølt under hele leveransen. Kjøleelementene tas i retur av den som leverer varen når leveringen har funnet sted. Til enhver tid oppdatert hente- og leveringsinformasjon finnes på vår webside under "Delivery".

10. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på deg når du har overtatt varen i henhold til avtalen. Dersom du, eller en stedfortreder, ikke er tilgjengelig for å motta en leveranse når leveringstiden er kommet vil vi dessverre, på grunn av varens art, måtte kaste varen. Vi tilbyr ikke refusjon i slike tilfeller. På grunn av varens art er enhver bruk av varen etter levering, og alle konsekvenser av slik bruk, ditt ansvar.

11. Angrerett
Du kan ikke angre på kjøp av varer på www.essentially.no, da våre varer forringes raskt og er av en art som ikke kan tilbakeleveres.

12. Undersøkelse av varen
Når du mottar varen, anbefales det at du undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du, på grunn av varens art, umiddelbart melde fra til selgeren.

13. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du, på grunn av varens art, umiddelbart etter at du mottok varen, gi oss melding om at du vil påberope deg denne. Ved forsinkelse må krav, på grunn av varens art, rettes oss umiddelbart etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

14. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til vår, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen. På grunn av varens art kan du ikke kreve erstatning fra oss som konsekvens av forsinkelse. Du må melde ditt krav til oss ved forsinkelse jf. disse betingelsenes punkt 11.

15. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve avtalen hevet. På grunn av varens art kan du ikke kreve erstatning fra oss som følge av mangel på varen.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare, med mindre ditt krav er umulig eller volder oss urimelige kostnader. Vi vil foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid, uten kostnad og uten vesentlig ulempe for deg. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag eller heving: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag. I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Du må melde krav til selgeren ved mangel jf. disse betingelsenes punkt 11.

16. Våre rettigheter dersom du misligholder avtalen
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke er vår skyld, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse), så lenge vi gir det beskjed om dette innen rimelig tid.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra deg, kan vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Erstatning: Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk vi lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

17. Garanti
Vi forplikter oss til kvalitet. Vi garanterer 100% ferskhet og at varen har vært kjølt helt fra produksjon til levering. Vi garanterer 3 dagers holdbarhet fra levering. Skulle en vare mangle eller ikke være tilfredsstillende, så kjører vi ut nye varer eller krediterer deg for mangelen. Vi gir ingen garanti på våre produkter utover dette.

18. Annen viktig informasjon
Vår nettside gir deg generell informasjon om ernæring, helse og juicing og er ikke ment å skulle gi faglige, medisinske råd. Ingenting angitt på vårt nettsted eller i annen markedsføring er ment å være, og må ikke tas for å være, praktisering av medisinsk behandling og/eller profesjonell medisinsk rådgivning eller noen garanti for forbedring av din helse.

Våre produkter er ikke beregnet og skal heller ikke brukes til å diagnostisere, behandle, kurere, forhindre eller redusere eventuell sykdom eller tilstand eller som en erstatning for profesjonell diagnose eller behandling. Dersom du har faglige, helsemessige/medisinske spørsmål bør du kontakte helse/medisinsk personell før du bestiller fra oss/drikker vår juice.

Våre leveranser er ikke egnet for alle, for eksempel de med kompromittert fordøyelsessystem, enkelte allergier eller ustabilt blodsukker. Vår juice bør ikke drikkes av gravide eller ammende kvinner uten avklaring med faglig medisinsk personell/medisinsk tilsyn. Hvis du har en medisinsk bekymring, tar medisiner eller har en medisinsk tilstand (f.eks diabetes) må du sjekke med legen din før du legger inn en bestilling hos oss/drikker vår juice.

Vi behandler nøtter i vårt kjøkken. Det er derfor ikke mulig å unngå at spor av nøtter kan finnes i produkter som ikke skal inneholde nøtter i henhold til varedeklarasjonen. Videre er det heller ikke umulig å unngå at spor av frukt/grønt brukt i andre juicer i vårt sortiment kan finnes i juicer som ikke skal innholde dette i henhold til varedeklarasjonen.

Vi gjennomfører strenge tiltak og følger mattilsynets retningslinjer for hygiene på vårt kjøkken, men vi pasteuriserer ikke våre produkter. Våre produkter kan inneholde skadelige bakterier som kan forårsake sykdom, særlig relevant for utsatte grupper som barn, eldre og personer med svekket immunforsvar.

Dersom forseglingen av lokket på flasken har blitt brutt eller det ser ut som om produktene er blitt tuklet med når du får de levert må du ikke drikke dem, men straks gi oss beskjed.

19. Personopplysninger
Med mindre du eksplisitt samtykker til noe annet, innhenter og lagrer vi kun de personopplysninger som er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre bestillingen og forpliktelsene etter avtalen. Når du oppgir personopplysninger til oss i nettbutikken, erkjenner du samtidig at du ikke er under 15 år eller at du har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger utleveres til andre kun hvis det er nødvendig for at du skal få gjennomført avtalen med oss, eller i lovbestemte tilfeller. Hvis vi vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, vil vi innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen eller på annen måte. Du bes kontakte oss dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at vi skal slette dem.

20. Konfliktløsning
Vi ønsker å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss

21. Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

22. Copyright
Alt innhold på www.essentially.no er Essentially AS eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Essentially AS.